Dodatek mieszkaniowy i energetyczny, obniżka czynszu

1) DODATEK MIESZKANIOWY

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek mieszkaniowy  przysługuje osobie, która:
•    ma prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli jest jego właścicielem,
•    ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
•    wynajmuje albo podnajmuje je na umowę,
•    czeka na mieszkanie zamienne albo socjalne — jeśli ma orzeczenie sądu, że przysługuje mu taki lokal

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy ?

Wniosek składa się w gminie. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Jakie należy spełnić kryterium dochodowe aby otrzymać dodatek mieszkaniowy ?

Dodatek przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,  tj. 1.250,00 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 01.03.2017 r. najniższa emerytura wynosi 1.000,00 zł.

Jaka powinna być powierzchnia użytkowa lokalu aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:
– dla 1 osoby             35m2
– dla 2 osób               40 m2
– dla 3 osób               45m2
– dla 4 osób               55m2
– dla 5 osób               65m2
– dla 6 osób               70m2

W jakim terminie organ przyznający dodatek mieszkaniowy  powinien wydać decyzję?

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny

Na jaki okres przyznaje się dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kiedy wstrzymuje się decyzję o dodatku mieszkaniowym ?

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Jakie należy  złożyć dokumenty w gminie?

Należy pobrać z urzędu formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i formularz deklaracji o dochodach.
Z wnioskiem trzeba iść do administracji domu po potwierdzenie danych: adres, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
Natomiast właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
Następnie wnioskodawca musi wypełnić deklarację o wysokości dochodów brutto każdego członka rodziny, który z nim mieszka za ostatnie 3 miesiące.

Jak się odwołać w przypadku odmownej decyzji?

Jeśli urząd odmówi dodatku, można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Jest na to 14 dni. Odwołanie składa się w wydziale, który wydał decyzję, a jego kierownik może (w ciągu 7 dni) zmienić decyzję lub przekazać sprawę do kolegium odwoławczego.

Czy można otrzymać również ryczałt na zakup opału?

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

2) DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które pobierają dodatek mieszkaniowy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatek energetyczny ?

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:
•    otrzymuje dodatek mieszkaniowy
•    posiada podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
•    zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego ?

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wypłaca gmina. Przyznaje go wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

3) OBNIŻKA CZYNSZU DLA NAJEMCÓW O NISKICH DOCHODACH

Komu przysługuje obniżka czynszu ?

Najemcom lokali komunalnych, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu uchwalonego przez odpowiedni organ lub wojewodę.

Jaka jest wysokość obniżki czynszu?

Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od dochodów, jakie osiągane są w danym gospodarstwie domowym. Ważne, aby najemca ubiegający się o przyznanie obniżki czynszu nie zalegał z żadnymi opłatami czynszowymi. Wszystkie szczegółowe kwestie zależą od decyzji organów samorządu terytorialnego.

Na jaki okres przyznawana jest obniżka czynszu ?

Obniżkę przyznaje się na okres 12 miesięcy począwszy od  miesiąca  w którym został złożony  wniosek o przyznanie obniżki.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w gminie?

1.Wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach
2.Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
3.Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.

W jakich sytuacjach nie udziela się obniżki czynszu?

•    najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą,
•    najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz innych członków gospodarstwa domowego,
•    najemcom, którzy wynajęli lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 ,
•    najemcy lokalu socjalnego,
•    najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej 3 miesięcy chyba, że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości

W jakich sytuacjach decyzja o obniżce czynszu może być odmowna ?

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli:
•    w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe,
•    najemca utracił tytuł do zajmowanego lokalu,
•    najemca nie wywiązuje się z warunków umowy określającej spłatę zaległość

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U 2013, poz. 150 ze zm.)