Pomoc w dożywianiu dzieci

Gdzie można starać się o nieodpłatne posiłki w placówkach oświatowych?

Pomoc w dożywianiu dzieci oferują Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Komu przysługują nieodpłatne posiłki?

Prawo do posiłków mają zwłaszcza dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej (czyli do 7 roku życia), również te, które przebywają w żłobkach i przedszkolach, oraz uczniowie, dopóki nie ukończą szkoły ponadgimnazjalnej.

Jakie kryterium dochodowe należy spełnić aby otrzymać darmowy posiłek dla dziecka?

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: 771,00 zł

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku ubiegając się o darmowe posiłki dla dziecka?

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:
– komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,
– zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2016 r.poz. 930, 1583,1948, 2174.)