Stypendium i zasiłek szkolny

STYPENDIUM SZKOLNE

W jakiej wysokości można otrzymać stypendium szkolne ?

Stypendium szkolne wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne. Uczniowie mogą je otrzymywać przez okres dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Na jakie wydatki przeznaczone jest stypendium szkolne?

Stypendium może być także udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakupu podręczników, przyborów szkolnych.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne ?

O stypendium szkolne może się ubiegać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
a) bezrobocie – dotyczące tych osób, na których ciąży wobec ucznia ustawowy obowiązek alimentacyjny (a więc rodziców lub innych opiekunów prawnych),
b) niepełnosprawność – dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego najbliższej rodziny, jego rodzeństwa lub rodziców,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania – dotyczące kogokolwiek w najbliższej rodzinie,
g) niepełna rodzina – tzn. uczeń jest wychowywany przez jedno z rodziców, z uwagi na okoliczności takie jak np. śmierć, orzeczenie rozwodu lub separacji,
h) wystąpienie zdarzenia losowego, które powoduje względnie trwałe skutki, np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa uderzająca w podstawy bytu rodziny ucznia.

Jaki jest próg dochodowy, który nie można przekroczyć przy ubieganiu się o stypendium szkolne ?

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium szkolne ?

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie do 15 września danego roku szkolnego.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Przyjmowaniem wniosków zajmują się urzędy gminy właściwe dla miejsca zamieszkania, a w niektórych gminach – ośrodki pomocy społecznej.

Podstawa prawna:
rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

ZASIŁEK SZKOLNY

Komu przysługuje zasiłek szkolny ?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może to być przykładowo śmierć rodziców, ciężki wypadek ucznia, nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica, zniszczenie lub utrata mienia wskutek kradzieży, powodzi czy pożaru, utrata pracy przez rodziców, a także inne nagłe okoliczności.

Ile jest czasu na złożenie wniosku na zasiłek szkolny od momentu nagłego zdarzenia ?

O zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Jaki jest próg dochodowy przy ubieganiu się o zasiłek szkolny ?

Bez względu na dochód rodziny można starać się o przyznanie zasiłku szkolnego.

Ile razy w roku można starać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się kilka razy w roku jeśli wystąpiło kilka zdarzeń nagłych.

Jeśli rodzice wychowują kilkoro dzieci uczęszczających do szkoły to mogą złożyć na każde dziecko wniosek o zasiłek szkolny ?

W przypadku zdarzenia losowego każdemu z dzieci uczęszczających do szkoły przysługuje zasiłek szkolny.

W jakiej wysokości jest zasiłek szkolny ?

Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego. Nie może jednak przekroczyć jednorazowo   590 złotych.

Podstawa prawna:
rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).