Zasiłek dla bezrobotnych

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek osoba bezrobotna musi wykazać, że spełniła trzy poniższe wymagania:
•    zarejestrowała się w urzędzie pracy,
•    podczas gdy urząd nie dysponuje pasującymi do niej propozycjami, takimi jak: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne czy roboty publiczne
•    dodatkowo musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości.

Na jaki okres osoba bezrobotna otrzyma zasiłek?

Osoba, która spełni odpowiednie warunki, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych na okres 6 lub 12 miesięcy.

W jakiej wysokości bezrobotny otrzyma zasiłek ?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy, jakim legitymuje się bezrobotny. W związku z tym wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wynosi (brutto):
•    osobom ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat przysługuje 80% ustalonej wysokości zasiłku – obecnie 664,90 zł brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy i 522,10 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy.
•    osobom ze stażem pracy w przedziale 5 – 20 lat przysługuje 100% ustalonej wysokości zasiłku – obecnie 831,10 zł brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy i 652,60 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy.
•    osobom ze stażem pracy przekraczającym 20 lat przysługuje 120% ustalonej wysokości zasiłku – obecnie 997,40 zł brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy i 783,20 zł brutto w okresie kolejnych miesięcy.

Nowa grupa uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 stycznia 2017 roku o zasiłek mogą ubiegać się także osoby, które zajmowały się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W przypadku śmierci krewnego były opiekun będzie mógł, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile udowodni, że otrzymywał pomoc finansową przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 71 – 83 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U 2015, poz. 149 ze zm.)