Zasiłek: Stały, Okresowy, Celowy

Gdzie można udać się po pomoc w trudnej sytuacji materialnej ?

Zasiłki  stałe, okresowe oraz celowe udzielane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej (Nazywane od skrótu, w zależności od miejsca OPS-ami, GOP-sami, MOP-sami).
Aby ośrodek mógł przyznać pomoc finansową oraz niektóre inne formy pomocy (np. żywność), pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą wnioskującą o wsparcie. Oznacza to że pracownik pomocy społecznej odwiedzi taką osobę w jej miejscu zamieszkania i zbierze informacje dotyczące naszej sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dochodów. Niektóre pytania będą dotyczyć relacji w rodzinie np. czy pojawiają się konflikty. Pracownik spyta też m.in. o problemy z uzależnieniami.

Jakie należy spełnić kryterium dochodowe aby otrzymać pomoc materialną z pomocy społecznej?

Obecne kryterium dochodowe (2017 r.) wynosi maksymalnie 514 zł na osobę w rodzinie.

1) ZASIŁEK STAŁY

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje:
1)    pełnoletniej osobie samotnie mieszkającej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy niż 634 zł/ miesiąc (2017 r.)
2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 514 zł/miesiąc (2017 r.)

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1)   w przypadku osoby samotnie mieszkającej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł  miesięcznie;
2)   w przypadku osoby pozostającej w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Komu nie przysługuje zasiłek stały mimo spełniania kryterium dochodowego?

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:
•    osoba otrzymuje rentę socjalną;
•    osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
•    osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
•    osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do     zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
•    osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 37 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm.)

2) ZASIŁEK OKRESOWY

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek okresowy?

1)    w przypadku osoby samotnie mieszkającej – to wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie (2017 r.);
2)    w przypadku rodziny – to wysokość różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Jak długo można otrzymywać zasiłek okresowy?

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.  W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Co oznacza zasiłek okresowy na zasadach zwrotu?

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 38 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm.)

3) ZASIŁEK CELOWY

W jakim celu przyznawany jest zasiłek celowy?

Jest to świadczenie dodatkowe przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Kto może starać się o specjalny zasiłek celowy?

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

W jakich sytuacjach może być przyznany zasiłek celowy na zasadach zwrotu?

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 39 – 40 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 163 ze zm.)