Zasiłek rodzinny i dodatki

Gdzie można udać się po pomoc w trudnej sytuacji materialnej ?

Zasiłki  rodzinne udzielane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej (Nazywane od skrótu, w zależności od miejsca OPS-ami, GOP-sami, MOP-sami).
Aby ośrodek mógł przyznać pomoc finansową oraz niektóre inne formy pomocy (np. żywność), pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą wnioskującą o wsparcie. Oznacza to że pracownik pomocy społecznej odwiedzi taką osobę w jej miejscu zamieszkania i zbierze informacje dotyczące naszej sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dochodów. Niektóre pytania będą dotyczyć relacji w rodzinie np. czy pojawiają się konflikty. Pracownik spyta też m.in. o problemy z uzależnieniami.

Jakie należy spełnić kryterium dochodowe aby otrzymać pomoc materialną z pomocy społecznej?

Obecne kryterium dochodowe (2017 r.) wynosi maksymalnie 514 zł na osobę w rodzinie.

ZASIŁEK RODZINNY

Komu przysługuje zasiłek rodzinny ?

Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka.

Do jakiego wieku dziecka można otrzymywać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
– 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
– do 24 roku życia, jeżeli osoba kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie należy spełnić kryterium dochodowe aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Za jaki okres bierze się pod uwagę dochody członków rodziny?

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ile  wynosi miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje  nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

Podstawa prawna:
art. 5 ust. 3–3b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego ?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
• do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
• powyżej 16. roku życia, a do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wynosi miesięcznie:
1) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Przysługuje przez 10 miesięcy w roku (od września do czerwca):
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny , a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko uczące się w szkole (także na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne)

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
wynosi 95,00 zł miesięcznie.
Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U 2015, poz. 114 ze zm.)