Domy samotnej matki

1. Wszystkie tego typu placówki działają w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 8.03.2005r i zapisy  ustawy o pomocy społecznej;

2. Z jednego i drugiego dokumentu wynika, że decydujące znaczenie o skutecznym rozpoznaniu wniosku o przyjęcie kobiety do Domu Samotnej Matki (dalej: DSM) ma opinia pracownika socjalnego – właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to osoba pierwszego kontaktu,  z którą powinna spotkać się kobieta (matka dzieci lub ciężarna);

3. W siedzibie Ośrodków dostępne są druki wniosków;

4. Do DSM przyjmowane są osoby, które faktycznie nie mają gdzie się podziać, lub których życie i zdrowie jest zagrożone;

UWAGA:
Jeśli dana osoba aktualnie korzysta z pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, to wniosek sporządza pracownik socjalny takiej placówki;

5. Wniosek jest przekazywany  do organu prowadzącego DMS w danej miejscowości;

6. Podstawę do wydania skierowania do DSM stanowi:
– wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
– rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu;
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu;
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

7. W przypadku braku miejsca w DSM w powiecie, Ośrodek, w porozumieniu z osobą ubiegającą się o skierowanie do DSM, poszukuje miejsca w innym powiecie;

8. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DSM lub jej dziecka przyjmuje się tę osobę bez skierowania. Bywa, że w przypadkach nagłych, kobieta i jej dziecko kierowani są najpierw do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a następnie do Domu Samotnej Matki.

9. Osoba przyjmowana do DSM ma obowiązek zapoznania się z regulaminem, podpisania tego dokumentu i oczywiście jego przestrzegania. Nie przestrzeganie powyższego wiąże się z konsekwencjami – początkowo upomnieniami, a po kilku upomnieniach (zwykle trzech) z wydaleniem z DSM;

8. DSM prowadzone przez zgromadzenia sióstr zakonnych lub inne prowadzone przez Kościół są częściowo odpłatne. Czasem można negocjować te opłaty. Opłaty mogą być pokrywane przez Ośrodki Pomocy Społecznej;

10. Pobyt w DSM trwa do 12 m-cy, ale z ważnych powodów można go przedłużyć,  o co trzeba ponownie wnioskować przed upływem 12 m-cy.

Przykładowy regulamin Domu Samotnej Matki

ORGANIZACJA PRACY DOMU DLA BEZDOMNYCH KOBIET I SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI

Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

1.    w zakresie interwencyjnym:

•    zapewnienie schronienia kobietom i samotnym matkom;
•    wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
•    zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
•    zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
•    zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

2.    w zakresie potrzeb bytowych:

•    zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla dwudziestu trzech mieszkańców;
•    pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego;
•    ogólnodostępne łazienki;
•    ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania i spożywania posiłków;
•    pomieszczenie do prania;

3.    w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

•    pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
•    środki higieny osobistej, środki dezynfekujące, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:

a.    podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem;
b.    tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery;
c.    uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci;
d.    stwarzanie warunków do rozwoju osobowego;
e.    poszanowanie sfery prywatności mieszkańców;
f.    opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach;
g.    indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane w ramach programów usamodzielnienia.

 

Baza Domów Samotnej Matki