Wzory pism

Wzór Wniosku dla osoby starającej się przyjęcie do Domu Samotnej Matki

Warszawa, dn. ……………………………

…………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(adres zamieszkania)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. …………………
…………………….

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi oraz moim małoletnim dzieciom,
tj.:
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………

pomocy w formie pobytu w Domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży.
Proszę o przesłanie Decyzji na adres: …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………/Informuję, że Decyzję odbiorę osobiście w ośrodku pomocy społecznej*.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu Domu oraz do współdziałania w rozwiązywaniu mojej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami Domu oraz udział we wskazanych formach pomocy – terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej lub innej.

…………………………….………
(podpis osoby składającej wniosek)

*Niepotrzebne skreślić

Wzór Wniosku o przedłużenie pobytu w Domu

Warszawa, dn. ……………………………

…………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(adres zamieszkania)

Kierownik
Domu ……………..
…………………….
ul. …………………
………… Warszawa

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o przedłużenie do dnia ……………………… mi oraz moim małoletnim dzieciom, tj.:
    ………………………………….……….., ur. ……………………
    ………………………………….……….., ur. ……………………
    ………………………………….……….., ur. ……………………
    ………………………………….……….., ur. ……………………
    ………………………………….……….., ur. ……………………
    …
pobytu w Domu.
Prośbę swoją motywuję tym, że ……………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………..……………………….

Jednocześnie zobowiązuję się do dalszego przestrzegania zapisów Regulaminu Domu oraz do współdziałania w rozwiązywaniu mojej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami Domu oraz udział we wskazanych formach pomocy – terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej lub innej.

…………………………….………
(podpis osoby składającej wniosek)

Wzór Wniosku o przyjęcie do Domu w trybie interwencyjnym

Warszawa, dnia ……….………

…………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
(adres zamieszkania)

Dom ………………..
………………………
ul. …………………..
………………………

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi oraz moim małoletnim dzieciom,
tj.:
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………
    ………………………………….., ur. ……………………
    ….
pomocy w formie pobytu w Domu.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu Domu
oraz do współdziałania w rozwiązywaniu mojej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami Domu oraz udział we wskazanych formach pomocy – terapeutycznej, psychologicznej, socjalnej, prawnej lub innej.

…………………………….………
(podpis osoby składającej wniosek)

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Warszawa, dnia …………………

……………………………….
(pieczątka przychodni)

ZAŚWIADCZENIE

Stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych u Pani …………………………………..….
………………………………………………………………, ur. …………………………….. do zamieszkania w domu dla samotnych matek i kobiet w ciąży.

……………………………………….
(pieczątka oraz podpis lekarza)